RIEŠENIE SPOROV cestou riadnych súdov, je na Slovensku v súčasnosti časovo a aj finančne veľmi náročné a preto aj prípadný úspech v spore, často krát neumožní jeho riadne uspokojenie voči povinnému. Rýchlu a hospodárnu vymožiteľnosť práva, založenú na kvalifikovaných rozhodnutiach, majúcich účinky rozhodnutí riadnych súdov, umožňuje práve rozhodcovské konanie.


SLOVENSKY-ENGLISH
design by cuppi, C-com.s.r.o ©2013